Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Dienstverlening en
Uitvoering van Werkzaamheden van AE Security Group

Artikel 1: Definities
1.1 AESG: AE Security Group, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam,
onder nummer 86067028
1.2 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met AESG een overeenkomst van opdracht of
Raamovereenkomst heeft gesloten;
1.3 Overeenkomst: de door AESG met Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht;
1.4 Raamovereenkomst: de tussen AESG en Opdrachtgever gesloten Raamovereenkomst, op basis waarvan
AESG en Opdrachtgever van tijd tot tijd Overeenkomsten sluiten.
1.5 Diensten: de door AESG verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst en/of
Raamovereenkomst;
1.6 Overeengekomen Tarief: de tussen AESG en Opdrachtgever overeengekomen tarieven voor de Diensten
zoals aangegeven in de Overeenkomst en/of Raamovereenkomst;
1.7 Overeengekomen Prijs: de tussen AESG en Opdrachtgever overeengekomen prijzen voor de Diensten zoals
aangegeven in de Overeenkomst en/of de Raamovereenkomst.
1.8 Activiteit: het evenement of de activiteit waarop de Diensten betrekking hebben, waaronder onder meer
valt, de exploitatie van een onderneming en de begeleiding, productie of organisatie van een evenement;
1.9 Servicediensten: alle mogelijke vormen van dienstverlening van AESG op het gebied van hospitality
services, alsmede evenementen- en verkeersbegeleiding;
1.10 Personeel: alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij AESG, die door AESG worden ingezet bij de
uitvoering van de Overeenkomst;
1.11 Derden: alle rechtspersonen die door AESG worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst;
1.12 Zaken: alle zaken waarvan AESG al dan niet de eigenaar is, die door AESG worden ingezet bij de uitvoering
van de Overeenkomst.

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden,
opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten, Raamovereenkomsten en facturen tussen Opdrachtnemer en AESG,
voor zover een en ander betrekking heeft op het verrichten van Veiligheids-, Beveiligings-, Services- en/of
Hospitality-diensten door AESG.
2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de Opdrachtgever, wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover
AESG schriftelijk akkoord is gegaan met de afwijkingen en/of aanvullingen.
2.4 Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken van een of meer
bepalingen van de Overeenkomst en/of de Raamovereenkomst, prevaleren de bepalingen van de
desbetreffende Overeenkomst en/of Raamovereenkomst.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
2.6 AESG behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen
gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30)
dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden
niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst
ontbinden tegen deze datum of op de ontvangst- datum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van
de wijziging is.
2.7 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door AESG in het kader van de uitvoering van
de Overeenkomst ingeschakelde Derden, Personeel en/of Zaken.
2.8 Indien Opdrachtgever de toepassing van deze voorwaarden heeft aanvaard ter zake de levering van
producten en of diensten door AESG, dan geldt die aanvaarding uitdrukkelijk ook voor de toekomstige
overeenkomsten tussen AESG en Opdrachtgever, tenzij bij die toekomstige afspraken schriftelijk het tegendeel
is overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen/offertes/uitlatingen/prijzen
3.1 Alle aanbiedingen, offertes, uitlatingen en prijzen van AESG, waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn
steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4: Uitvoering Overeenkomst en inschakelen Derden, Personeel en Zaken
4.1 AESG zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Het is AESG toegestaan om zonder voor- afgaande toestemming van Opdrachtgever Derden,
Personeel en Zaken in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst en om bepaalde werkzaamheden
ter uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Derden te laten verrichten.

Artikel 5: Informatieplicht Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AESG aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de voorbereiding
en/of uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan AESG worden verstrekt.
5.2 De door AESG gegeven adviezen worden uitsluitend gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte
gegevens.
5.3 Indien de voor voorbereiding en/of uitvoering benodigde gegevens niet, niet tijdig en/of onvolledig aan
AESG zijn verstrekt, zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal AESG
gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, haar
werkzaamheden op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
Overeengekomen Tarieven er Prijzen aan Opdrachtgever in rekening te brengen, steeds onverminderd de
verplichting van de Opdrachtgever om de Overeengekomen Tarieven en Prijzen volledig aan AESG te voldoen.

Artikel 6: Wijzigen Overeenkomst
6.1 Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de Overeenkomst, blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Diensten te wijzigen of aan te vullen, zal AESG gerechtigd zijn om
na voorafgaand kennisgeving aan Opdrachtgever naar eigen inzicht de Diensten te wijzigen c.q. aan te vullen.
Opdrachtgever is alsdan gehouden het daaruit voortvloeiende meerwerk volledig aan AESG te vergoeden
conform de Overeengekomen Tarieven en Prijzen.

Artikel 7: Onmiddellijke beëindiging
7.1 AESG en Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst en/of de Raamovereenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen, indien de andere partij haar wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
of de Raamovereenkomst niet nakomt, en, na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld haar verzuim niet
heeft gezuiverd binnen de daarvoor gestelde redelijke termijn.
7.2 AESG en Opdrachtgever zijn voorts gerechtigd de Overeenkomst en/of de Raamovereenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat een ingebrekestelling nodig zal zijn, indien de andere partij:
– surseance van betaling aanvraagt of indien deze aan haar wordt verleend;
– haar eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement aanvraagt dan wel in staat van
faillissement wordt verklaard;
– wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag voor wordt ingediend;
– staat van faillissement wordt verklaard;
– wordt ontbonden of geliquideerd of daartoe een aanvraag voor wordt ingediend;

Artikel 8: Tarieven, prijzen, verhoging en toeslagen
8.1 De Overeengekomen Tarieven en Prijzen zijn exclusief BTW.
8.2 Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst en/of de Raamovereenkomst kostprijsverhogende
wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen
op lonen, premieverhogingen van sociale wetten, verhogingen van onkosten- vergoedingen, alsmede
kostprijsverhogingen door externe kosten, is AESG gerechtigd de Overeengekomen Tarieven en Prijzen
tussentijds te verhogen.
8.3 Indien tussen het moment van aanbieding en het aangaan van de Overeenkomst kostprijsverhogende
wijzigingen plaatsvinden, is AESG tevens gerechtigd de voorgestelde tarieven en prijzen te verhogen.
8.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen voor alle of bepaalde Diensten en tijdens de uitvoering van de
Diensten blijkt dat de verwachte hoeveelheid werk en/of de duur van het werk, omvangrijker en/of meer tijd in
beslag neemt dan ingeschat, waardoor in redelijkheid niet van AESG kan worden verwacht de Diensten te
verrichten tegen de overeengekomen vaste prijs, dan zal dit worden aangemerkt als meerwerk en is
Opdrachtgever gehouden het meerwerk volledig aan AESG te betalen conform het gebruikelijke tarief van
AESG.
8.5 Indien de Diensten door AESG op nationale feestdagen, dan wel oud- of nieuwjaarsdag worden verricht,
geldt een toeslag van 100% op het Overeengekomen Tarief en/of de Overeengekomen Prijs, tenzij in de
Overeenkomst en/of Raamovereenkomst een andere toeslag is overeengekomen.

Artikel 9: Facturatie en betaling
9.1 De door AESG gefactureerde bedragen, dienen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum op de
bankrekening van AESG te zijn bijgeschreven.
9.2 AESG zal naar eigen keuze – Opdrachtgever voorafgaand aan de Activiteit een factuur sturen voor de te
leveren Diensten, dan wel na afloop van de Activiteit voor de geleverde Diensten.
9.3 Indien AESG Opdrachtgever voorafgaand aan de Activiteit een factuur stuurt, vindt facturatie door AESG
plaats door middel van een inschatting van de kosten van de Diensten die op basis van de Overeenkomst door
AESG worden verricht. Indien na afloop van de Activiteit blijkt dat meer en/of aanvullende diensten door AESG
zijn verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, dan zal AESG Opdrachtgever hiervoor een aanvullende
factuur sturen.
9.4 Indien facturatie voorafgaand aan de Activiteit plaatsvindt, dient in afwijking van hetgeen in lid 1 van dit
artikel is bepaald, het gefactureerde bedrag uiterlijk voor aanvang van de Activiteit op de bankrekening van
AESG te zijn bijgeschreven, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuur- datum indien tussen de
factuurdatum en de aanvang van de Activiteit een periode van langer dan veertien (14) dagen ligt.
9.5 Indien facturatie voorafgaand aan de Activiteit plaatsvindt en het factuurbedrag niet binnen de in lid 4 van
dit artikel genoemde termijn op de IBAN bankrekening NL77SNSB8838850038 van AESG is bijgeschreven, heeft
AESG naar eigen keuze – het recht de Overeenkomst op te schorten of te beëindigen, zonder dat daarmee
sprake is van een toerekenbare tekortkoming van AESG in de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtgever
is in dat geval gehouden de kosten die door AESG zijn gemaakt ter voorbereiding en/of uitvoering en/of
beëindiging van de Overeenkomst, alsmede mogelijk daaruit voortvloeiende schade aan AESG te vergoeden.
AESG zal Opdrachtgever hiervoor een factuur sturen.
9.6 Eventuele op- en/of aanmerkingen op de factuur dienen binnen vijf (5) werkdagen dagen na de
factuurdatum schriftelijk aan AESG kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn, vervalt
het recht van Opdrachtgever daartoe. Het ma- ken van eventuele op- en/of aanmerkingen, laat de
betalingsverplichting van Opdrachtgever op grond van de factuur onverlet.
9.7 AESG is te allen tijde gerechtigd op haar eerste verzoek zekerheid van betaling te verlangen van de
Opdrachtgever c.q. een voorschot te verlangen en/of tussentijdse betalingen, een en ander te bepalen door
AESG, bij gebreke waarvan AESG niet gehouden is met de uitvoering van de Overeenkomst door te gaan,
zonder dat zij dien aangaande op enigerlei wijze in verzuim is.
9.8 Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet of niet volledig betaald heeft binnen de in lid 1 of lid 4
van dit artikel genoemde betalingstermijn, is zij zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege in verzuim
en over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente in de zin
van artikel 6:119a BW hoger is in welk geval deze wettelijke rente geldt, waarbij een deel van de maand tot een
volle maand wordt gerekend.
9.9 Bij niet tijdige of onvolledige betaling is de Opdrachtgever zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke
kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een
minimum van EUR 500,00. De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de door de rechter toegewezen
bedragen aan verschotten en salaris procureur, advocaat of gemachtigde, maar zullen omvatten de volledig
door Opdrachtnemer gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijke door Opdrachtnemer te betalen kosten
aan salaris en verschotten van haar procureur, advocaat of gemachtigde en de gerechts- deurwaarder en
overige kosten. Als bewijs van de kosten in rechte kunnen onder meer gelden de facturen van voornoemde
ingeschakelde personen.
9.10 Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting van betaling of verrekening.

Artikel 10: Annulering
10.1 Indien Opdrachtgever in de periode tussen de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en de
datum van feitelijke uitvoering van de Overeenkomst, AESG meedeelt dat aan de feitelijke uitvoering van de
Overeenkomst geen gevolg zal worden gegeven, of indien in die periode blijkt dat geen uitvoering aan de
Overeenkomst kan worden gegeven als gevolg van een bevel en/of verzoek van het bevoegde gezag, dan is
Opdrachtgever gehouden aan AESG te vergoeden de werkelijk door AESG gemaakte kosten ter voorbereiding
en uitvoering van de Overeenkomst, alsmede de kosten die voor AESG voortvloeien uit de annulering,
waaronder in ieder geval vallen de kosten en/of schade die AESG als gevolg van de annulering dient te betalen
aan door haar ingeschakelde Derden en Personeel, alsmede voor de door haar gebruikte Zaken.
10.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde kosten, bedragen ten minste 50% van het te verwachten
factuurbedrag van de Overeenkomst die is geannuleerd. Deze kosten dienen na ontvangst van de factuur
binnen de in artikel 9 lid 1 van deze algemene voor- waarden genoemde betalingstermijn aan AESG te worden
voldaan.
10.3 Indien Opdrachtgever tijdens de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst, de Overeenkomst om welke
reden dan ook annuleert of indien annulering plaats vindt als gevolg van een bevel en/of verzoek van het
bevoegde gezag, dan is Opdrachtgever gehouden AESG alle gemaakte kosten te betalen, waaronder in ieder
geval vallen de kosten en/of schade die AESG als gevolg van de annulering dient te betalen aan door haar
ingeschakelde Derden en Personeel, alsmede voor de door haar gebruikte Zaken en AESG volledig schadeloos
te stellen
10.4 Indien aan de feitelijke uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk geen gevolg wordt gegeven
als gevolg van een verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag, dan zal dit niet worden aangemerkt als
overmacht aan de zijde van Opdrachtgever.

Artikel 11: Verplichting Opdrachtgever, garantie veiligheid Personeel en vrijwaring
11.1 Opdrachtgever stelt AESG in staat de Diensten naar behoren te verrichten.
11.2 Opdrachtgever zal de ruimte(s) waarin het Personeel de Diensten verrichten zodanig inrichten en
onderhouden en voor het verrichten van de Diensten door het Personeel zodanige maatregelen treffen en
aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig om te voorkomen dat het Personeel bij het verrichten van de
Diensten schade lijden.
11.3 Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 7:658 BW, in het bijzonder artikel 7:658 lid 4
BW, alsmede met de verplichtingen die jegens haar voort- vloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet.
Opdrachtgever vrijwaart AESG tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen van het Personeel of derden,
bijvoorbeeld de arbeidsinspectie.

Artikel 12: Hulpzaken en hulppersonen
12.1 Indien AESG bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van een Zaak die toebehoort aan een
derde, dan is Opdrachtgever jegens AESG gebonden aan de beperkingen en voorwaarden die deze derde stelt
aan het gebruik van de Zaak.
12.2 Indien AESG bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van Personeel wat ter beschikking
wordt gesteld door een derde, dan is Opdrachtgever jegens AESG gebonden aan de beperkingen en voorwaarden
die deze derde stelt ten aanzien van de ter beschikking stelling.

Artikel 13: Verplichtingen Opdrachtgever t.a.v. de diensten
13.1 Opdrachtgever is jegens AESG verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke
betrekking hebben op de Activiteit, onverkort na te komen.
13.2 De Opdrachtgever garandeert over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot
de Activiteit in verband waarmee AESG haar diensten verricht en Opdrachtgever zal AESG desgevraagd
onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende)
vergunningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift daarvan aan AESG ter beschikking stellen.
13.3 De Opdrachtgever zal AESG steeds onverwijld en volledig inzage verschaffen in iedere met de overheid
c.q. politie gemaakte afspraak in verband met de Activiteit.
13.4 De Opdrachtgever zal de bezoekers van de Activiteit en haar personeel informeren omtrent de
werkzaamheden en bevoegdheden van AESG. De Opdrachtgever zal de voorwaarden met betrekking tot de
toegang tot de Activiteit steeds vooraf bekend maken aan de bezoekers en het personeel van Opdrachtgever.
13.5 Opdrachtgever zal aan de bezoekers van de Activiteit de gebruikelijke eisen stellen ten aanzien van
openbare orde en veiligheid.
13.6 Het is Opdrachtgever verboden om met betrekking tot de Activiteit in verband waarmee AESG haar
Diensten verricht, aan een derde opdracht te (doen) geven om werkzaamheden te (doen) verrichten welke
gelijk of gelijksoortig zijn aan die van AESG, danwel deze werkzaamheden te (doen) gedogen.
13.7 Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt,
zal Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal AESG gerechtigd zijn om de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten,
onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de Overeengekomen Tarieven en Prijzen volledig aan
AESG te voldoen.

Artikel 14: Bevoegdheden AESG ten aanzien van diensten
14.1 AESG heeft ten aanzien van de diensten die zij op basis van de Overeenkomst verricht een
inspanningsverplichting en zal ten aanzien daarvan handelen in overeenstemming met hetgeen van een goede
dienstverlenende organisaties in het maatschappelijke verkeer mag worden verwacht.
14.2 AESG zal de diensten uitvoeren in overeenstemming met de Wetgeving. Voor zover deze wet en/of de
daarop gebaseerde regelingen, vereist dat AESG de dienstenop een of meerdere punten wijzigt, dan is AESG
gerechtigd deze wijzigingen zonder overleg met Opdrachtgever door te voeren zonder dat daarmee sprake is
van een toerekenbare tekortkoming van AESG in de uitvoering van de Overeenkomst. Indien en voor zover uit
deze wijzigingen meerwerk voortvloeit, is Opdrachtgever gehouden dit meerwerk volledig aan AESG te
vergoeden conform de Overeengekomen Tarieven en Prijzen.
14.3 Indien AESG op verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag de diensten langer dient te verrichten en/of
extra werkzaamheden, dan zal AESG dit verzoek en/of bevel van het bevoegde gezag zonder voorafgaande
goedkeuring van Opdrachtgever uitvoeren. Opdrachtgever is alsdan gehouden dit meerwerk volledig aan AESG
te vergoeden conform de Overeengekomen Tarieven en Prijzen.
14.4 AESG is gerechtigd om indien zulks naar het oordeel van AESG noodzakelijk is in verband met de door
verrichtte diensten de politie voor, tijdens of na afloop van de Activiteit om welke reden dan ook in te
schakelen. Genoemde bevoegdheden van AESG zullen uitsluitend door AESG plaatsvinden in nauwe
samenwerking met Opdrachtgever.

Artikel 15: Buitenland
15.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op door AESG te verrichtten Diensten in het
buitenland.
15.2 Indien het Personeel dat de Diensten in het buitenland verricht schade lijdt aan zich- zelf of aan hen
toebehorende goederen en de schade is ontstaan buiten de in de Overeenkomst overeengekomen werktijden
en/of als gevolg van werkzaamheden die niet in de Overeenkomst zijn overeengekomen, dan is Opdrachtgever
verplicht deze schade volledig aan het Personeel te vergoeden. Opdrachtgever zal AESG tegen alle aanspraken
terzake vrijwaren.

Artikel 16: Personeel / kleding / ruimte / persoonsgegevens / vervanging
16.1 Het Personeel zal Diensten verrichten onder toezicht en leiding van AESG. Opdrachtgever heeft in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst de mogelijkheid om aanwijzingen en instructies aan het
Personeel te geven.
16.2 De door het Personeel te dragen kleding zal door AESG worden vastgesteld na voorafgaand overleg met
Opdrachtgever.
16.3 Indien AESG dat wenst, zal Opdrachtgever aan AESG een (met een zogenoemde unieke sleutel) af te
sluiten ruimte (buiten het publieksgedeelte) ten behoeve van haar Personeel ter beschikking stellen, welke
ruimte door AESG vooraf dient te worden goedgekeurd en onder meer voorzien zal dienen te zijn van elektra
en tafels en stoelen.
16.4 Opdrachtgever zal alle persoonlijke gegevens van het Personeel die de uitvoering van de Overeenkomst
aan Opdrachtnemer bekend worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in
overeenstemming met de Europese regelgeving; Algemene Verordening Gegevens- bescherming (AVG)
verwerken.
16.5 Indien een personeelslid wegens ziekte of andere omstandigheden, niet in staat is de Diensten te
verrichten, stelt AESG Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal AESG zo snel als mogelijk
zorgdragen voor een adequate vervanger.

Artikel 17: Niet-overname Personeel
17.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende
een periode van een jaar na afloop van de Overeenkomst met het Personeel dat tijdens de Overeenkomst de
Diensten heeft verricht direct of indirect een arbeidsovereenkomst aan te gaan, dan wel direct of indirect dit
Personeel werkzaamheden te laten verrichten. Zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van E.
25.000, – per overtreding

Artikel 18: Klachten
18.1 Klachten over de wijze van uitvoering, de voortgang en de kwaliteit van de geleverde Diensten dienen
binnen een (1) week, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging of voorval waarover geklaagd wordt
heeft plaatsgevonden, schriftelijk te worden meegedeeld aan de Directie van AEGS.
18.2 Klachten zullen worden behandeld conform de bij AESG geldende klachtenregeling.
18.3 Op verzoek van Opdrachtgever, wordt kosteloos door AESG een exemplaar van de klachtenregeling aan
Opdrachtgever toegezonden.

Artikel 19: Teruggave ter beschikking gestelde Zaken
19.1 Indien AESG voor de uitvoering van de Overeenkomst, Zaken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft
gesteld, dient Opdrachtgever deze Zaken binnen veertien (14) dagen na afloop van de Overeenkomst in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren aan AESG.
19.2 Indien Opdrachtgever de Zaken niet binnen veertien (14) dagen na afloop van de Overeenkomst
retourneert, dan wel de Zaken niet in de oorspronkelijke staat, met gebreken en/of onvolledig retourneert,
dient Opdrachtgever alle daaruit voor AESG voortvloeiende schade en kosten aan AESG te vergoeden.

Artikel 20: Aansprakelijkheid
20.1 De totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van AESG ter zake van iedere
Overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering(en) van AESG wordt uitbetaald. Indien om welke
reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de vergoeding van de
directe schade beperkt tot maximaal 25% van het bedrag (exclusief BTW) dat door AESG aan Opdrachtgever in
rekening is gebracht voor de op grond van de desbetreffende Overeenkomst verrichtte Diensten.
20.2 AESG is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in lid 1, niet aansprakelijk voor enige schade die:
– het gevolg is van een gebeurtenis die direct of indirect verband houdt met een terroristische aan slag;
– bij een correcte uitvoering van de Diensten onvermijdelijk is;
– het gevolg is van de door omstandigheden gepaste spoed;
– het gevolg is van de door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals bedoeld in artikel 5 van deze
algemene voorwaarden;
– het gevolg is van onjuistheden en/of onvolkomenheden die zijn ontstaan bij de verzending of overdracht van
gegevens door Opdrachtgever aan AESG als gevolg van een gebrek aan en/of onjuist gebruik van het daarbij
door Opdrachtgever gehanteerde communicatiemiddel.
20.3 Het in lid 1 bedoelde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en slechts voor zover de schade het
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van AESG of haar leidinggevenden.
20.4 Aansprakelijkheid van AESG voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste omzet, is nadrukkelijk uitgesloten.
20.5 Betaalde schadevergoedingen zullen steeds in mindering strekken op eventuele verplichtingen uit
ongedaan making van verbintenissen als bedoeld in artikel 6:271 BW.
20.6 Aansprakelijkheid van AESG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst
kan slechts ontstaan indien en wanneer Opdrachtgever AESG onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke
heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gesteld en AESG ook na die
termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die AESG in staat stelt adequaat
te reageren.
20.7 De Opdrachtgever vrijwaart AESG voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de
Overeenkomst worden gebruikt.
20.8 Indien Opdrachtgever aan AESG informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt,
garandeert Opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van
virussen en bestanden.
20.9 Opdrachtgever vrijwaart AESG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met of als gevolg
van de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade geheel of gedeeltelijk aan
Opdrachtgever kan worden toegerekend.

Artikel 21: Vertrouwelijkheid
21.1 Opdrachtnemer en AESG staan er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst
ontvangen informatie van vertrouwelijk aard, vertrouwelijk zal worden behandeld, behoudens voor zover de
wet vereist dat deze informatie zal worden prijsgegeven.
21.2 AESG legt deze verplichting ook op aan haar Personeel.

Artikel 22: Overmacht
22.1 AESG of Opdrachtgever zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die voortvloeit uit de
Overeenkomst en/of Raamovereenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt.
22.2 AESG heeft ook het recht zich op over- macht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat AESG zijn verplichtingen had moeten nakomen.
22.3 AESG en Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de Overeenkomst en/of Raamovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2)
maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding
van schade aan de andere partij.
22.4 Voor zover AESG ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit
de Overeenkomst en/of Raamovereenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AESG gerechtigd om het
reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden
deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
22.5 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en/of Raamovereenkomst, is in ieder geval, maar niet
uitsluitend, sprake van overmacht bij AESG indien de volgende situaties zich voordoen: alle omstandigheden als
gevolg waarvan de uitvoering van de Overeenkomst, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd en die buiten de wil
van AESG is gelegen, en waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend is begrepen staking van personeel van
AESG, uitsluiting, files, trans- portstakingen, ernstige vertragingen in het verkeer, storingen in het
computernetwerk van AESG, ongevallen, ontploffingen, meer dan gemiddeld ziekteverzuim bij personeel van
AESG en brand.

Artikel 23: Geschillenregeling en toepasselijk recht
23.1 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
23.2 Alle geschillen, welke tussen AESG en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aan- leiding van de door
AESG en Opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van
toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen
bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, Locatie
Utrecht, behoudens appel en cassatie.